تخفیفات خرید فرش

آیین نامه و ضوابط تخفیف محصولات

تخفیف مشتریان شامل تخفیف پلکانی مطابق میزان خرید بنا بر جدول زیر و یا تخفیف فرشهای ویژه در بازه زمانی مشخص محاسبه و در مبلغ نهایی فاکتور درج می شود.

مشترکین فرش خرید به افرادی اطلاق می شود که در پی خرید خود از محصولات فرش خرید، شماره اشتراکی یا حساب کاربری فعال دارند.

تخفیف پلکانی مطابق جدول زیر، بنا بر میزان خرید مشتریان محاسبه می شود. تخفیف پلکانی خرید نقدی مشتری از سر جمع تمامی اقلام فاکتور بعد از کسر تخفیف فرش های ویژه در بازه زمانی مشخص، محاسبه می گردد. هر یک از تخفیفات مشتریان بعد از کسر تخفیف قبل، محاسبه شده و تخفیفات، جمع بسته نمی شود.

تخفیف فرشهای ویژه در بازه زمانی مشخص: به محصولاتی اطلاق می شود که در یک بازه محدود بنا بر سیاست های فرش خرید، دارای درصد تخفیف می شوند.

تخفیفات پلکانی به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

خرید تا مبلغ 10.000.000ريال = 5 %

خرید تا مبلغ 20.000.000 ريال = 6 %

خرید تا مبلغ 30.000.000 ريال = 7 %

خرید تا مبلغ 60.000.000 ريال = 8 %

خرید تا مبلغ 100.000.000 ريال = 9 %

خرید از مبلغ 100.000.000 ريال به بالا = 10 %